Alla ghjazza

Alla ghjazza hosted by Vimeo.

Alla jjazza (ghjazza)
A jjazza a Petrapavul’ere tita,
però avije n’importanza ranna,
ppè prima cosa ere chjin’e vita,
su jjij’alla jjazza, u’jjij’ a nulla banna!

Tre vecchji su arrivati chjanu-chjanu,
e subba nu murettu su seruti,
pajjetta ncapu e nu bastunu mmanu,
i pisci frischi antura su venuti.

Cuntennu fatti antichi e interessanti :
Pascal’e Cerza è statu all’Argentina,
e simminati ntre cote e Passavanti,
e chjanu-chjanu passe lla matina.

Rosariu ccù l’occhjali e lu cappellu,
allu Cimiteriu u bannu va a jettare,
e l’Acquarella vene Bancarellu,
si sente Don Affronzu prericare.

Fulippu conze scarpe ntra putiga,
u Lupu vinne pasta e varichina,
u Stortu si ricojje d’a fatiga,
ncunu joch’ a tressette ntra cantina.

Cicchellu vinne frospiri e trinciatu,
nzeme ccù sale e ccù le nazionali,
a sira scinne Cicciu er u Mpicatu,
ch’ e jurnu avije guardatu l ’ animali.

Chin’è venut’u daziu a pagare,
chin’ a de fare sulu na mmasciata,
c’ è chine sulu vo chjicchjariare,
fare quattru pajjette e na risata.

Si sente lu chjanozzul’e la serra,
chi mine Zi’ Ottaviu ntra putiga,
difronte ncunu cunte fatti e guerra,
ncun’ atru si ripose d’a fatiga.

Ntru putighinu c’è Mastru Rafele,
a varba chi nzapune a Ciciarognu,
Cificu er Ettorinu e Gesuvele,
jan’ allu Riu a fare nu bisognu.

C’ è Don Pulippu mis’allu barcunu,
chi fume e jette sempre sputazzate,
ccù llu bastunu arrive Cucurunu,
facennu barzellette ccù risate.

Quannu su fatte l’ottu u Mbantasatu,
scinne ntra sala er a democrazia,
ppe jjir’a sentir’ u comunicatu,
e doppu nesce torna mmenz’a via.

A banda, l’artifizzu e li cantanti,
a Sannominicu oji cchi facimu,
ne viri cristiani a chilli ncanti,
custumi ccù scarpini ni mintimu.

U rojitu e na vota mu è finitu,
oji jazza bella er u pajise meju,
e si ricojjer’a Santu Trimitu,
Pijunu, Sapunaru ccù Misdeju.

Oji jjazza mia duve simu sciurtuti,
c’a oje u viri mancu chjù nu cane,
i genti alla marina su scinnuti,
sulu a mortoriu sonin’ e campane!

Tratto da:
Nicola Chiarelli, U Castellu, Rossano 2006