L’urtimu ciucciu e Petrapavula

vita_di_paese_6.jpg

“Dove sono finiti tutti gli asini che un tempo erano a Pietrapaola?” si chiede Nicola Chiarelli e si ricorda proprio di come intenso fosse una volta il rapporto tra u ciucciu e il padrone. Ogni  mattina nella stalla si svolgeva lo stesso rito: si mettevano all’animale sella e briglie e poi si fissavano alla sella zappa, accetta e magari la fune con la capra. Una volta nei campi, poi, lo si lasciava libero e beato fino a sera, quando, caparbio, spesso si rifiutava di tornarsene in paese e se la dava a gambe per la campagna: il risultato era che le prendeva dal padrone, ancora più caparbio del proprio asino. O più animale dell’animale, come – ricorda Nicola – quel signore di Dema che, per la rabbia, diede un morso all’asino proprio sul muso!
Ma riflettiamoci su un attimo: non fu proprio un asinello insieme a un bue a riscaldare Gesù a Betlemme? E non era in groppa a un asino che questi entrò a Gerusalemme?
La riconoscenza di Nicola va oltre: quest’estate è venuto a Pietrapaola dalla Germania e ha voluto a tutti costi visitare l’asino di Micuzzu e Peppinu e Donnagiuvannina, l’ultimo rimasto in paese. Per questo speciale incontro ha portato con sè anche i nipoti: chissà per quanto tempo sarà ancora possibile fare questa esperienza.

Ecco il testo di Nicola Chiarelli:
“Dduve su jjuti tutti chilli ciucci, chi na vota erinu a Petrapavula?
Si po’ dire ca tannu quasi ogni famijja n’ avije unu e senza ciucciu, com’he scrittu ntra poisia ch’he fattu, u’n si potije campare!
Chi animali pacenziusi e fatigati! U’n’erinu mai stancati!
Comu cci jije tannu fore, senza nu ciucciu? U’n si ne potije probbiu fare a menu! A matina prestu u jije pijave e ntra stalla, li mintije a capizza e lu mmastu, ci ncoppulave a vertula e subba, ci carricave chillu chi ti servije, comu pperisempiu a gaccia, u zzappunu e tanti atri svariati attrezzi, c’attaccave a crapa, ti ci ncroccave e subba e jije e capajirtu o e penninu a fatigare. U jurnu u liberave ntra chilli cugnali e si scialave, anzi tante vote si mintie a pullitriare e quannu scapulave e lu volije jire a pijare ppé ti ricojjire, certe vote fujije, come s’avisse pijatu a musca, e chi ci volije ppè l’acchiappare e li mintire torna a capizza!
Poviri ciucci, quannu chilli cristiani li jettavinu certe frustate o e pijavinu a cavuci ntra trippa!
Na vota a Dema è vistu a n’ omminu ch’er a raggia ha datu nu muzzicunu allu ciucciu allu mussu! Si oje ci pensu, m’addimannu: chin’erinu cchjù cioti e cchjù animali? I ciucci o i patruni? A risposta eju a sacciu, e si ncunu oje mi chjamasse “ciucciu”, ppè mia fosse nu cumprimentu, ca eju apprezzu tutti i pregi chi tene nu ciucciu e chi manchinu a tanti cristiani!
Si lejiti i libri, c’è scrittu ca i ciucci già quattrumila anni primu chi nascisse Gesù Cristu, ntra l’Egittu venijinu usati com’animali e trasportu. E vi l’hati scordatu ca quannu a Maronna è parturita ntra na stalla a Bettilemme, c’ere nu ciucciu chi nzeme ccù nu voje corijave u Bomminellu ccù lu jatu cavuru? E quannu Gesù Cristu è trasutu ntra Gerusalemme, u’n ere ncavallu a nu ciucciu?
Ni l’hamu scordatu quantu fatiga hanu fattu chilli ciucci carricati ccù sacch’e ranu, e castagne, ccù rituni chjni e pajja, ccù sarme e ligne, ccù varrili e utri chjni e acqua e de mustu, a tirare arati e petre e mulini e de trappiti?
Mintimune na manu alla cuscenza e virimu si ni potimu mai scordare e ri ciucci!?
E chissu è probbiu u motivu, ca eju ntru mis’e e ottobre sugnu venutu a Petrapavula nseme ccù la fijja e li nuputi meji e simu juti a merare l’ urtimu ciucciu che c’è rimastu ntru pajise.
Vi dicu a verità, ca ci sugnu jutu ccú duji cori: unu mi vattije d’a cuntentizza e l’atru mi vrusciave e jettave sanguu, pensennu ca chissu ere ormai l’ urtimu cicucciu e Petrapavula e sì e no, si stannichivene ancora c’è?
Primu e mi mpesare er a Germania, avije chjamatu a chilla sdilloggiata e sorma, ppè mi fare a mmasciata ccù la mujjera e Micuzzu e Peppinu e Donnagiuvannina, ch’è de Santu Trimitu, ma sta de casa allu Cucinaru. Simu nchjanati e Micuzzu, povarellu, tantu pacenziusu puru illu e non sulu u ciucciu, ccù tuttu ch’ avije scapulatu e l’avije già chiusu ntra stalla, è venutu ntra chillu gallunu er u Cucinaru er è jutu a lu pijare. Chi bellu ciucciu! He rittu ntra mia, quannu l’he vistu, àvutu e robustu e sicuramente fatigatu! Micuzzu u tenie ppe la capizza, ma u’n ci n’ere mancu bisognu, ca illu ere quetu quetu e manzu manzu!
C’hamu ncroccato i dui niputi meji e subba, u rannu arreti e lu titu avanti, e c’ he fattu nu paru e fotografie ppé ricordu.
Po’ oje o romani, quannu né nuji e né li ciucci ci simu cchjù, e ncunu trove ssi ritratti e le fa virire alli fijji e alli niputi soji, chisà po cchi li pare ss’animale ch’a Petrapavula u’n c’è cchjù!?
Mi n’e pisatu ca sugnu jutu a manu vacante! Mu a Micuzzu na stecca e cicculata ppè la mujjera ci l’he rata, ma ppe lu ciucciu u’n avie mancu jatu!
Mu mi sugnu juratu, ca quannu si vo’ Diu vegnu torna, li portu nu menzu stuppellu e biafa e nu panaru chjinu e pume!”

Nicola Chiarelli e Ciarcellu, u 3.12.2008