E capajirtu e de penninu

Ntre Vorde, a Chilla Banna er a Riganni,
a Mazzica, allu Varcu e alle Petrare,
a Cuccu, all’Acquarella e a Santijanni,
jijim’e matina prestu a fatigare.

Sì e no s’a faccia ti l’avije sciacquata,
avijimu tannu sulu a vaciletta,
ntru stomicu na guccia e ciciobata,
u’n c’ere né cafè, né machinetta.

Jije pijave u ciucciu e lu mmastave,
ppèr arrivare prestu ntri Carijji,
a simminare ranu, orju e fave,
ppè t’e mangiare ccù na murra e fijji.

Scinnje de Cuccu e jije a Culicettu,
u tate meju, chiamatu “Zu Nicole”,
quantu fatiga, mai n’antij’e ricettu,
per adacquare tutte chille scole!

All’unnici alla turra po’ njanave,
ncollatu e pimmarore e de tritruli,
a nanna e vajanelle cucinave,
scinnijinu e capajirtu ciucci e muli.

Ntru Maju tannu avije fattu l’ortu,
cocuzze, pimmarore e luvingiane,
si ricojjije quasi menzu mortu,
na limma e vajanelle ccù lu pane.

L’acqua currije frisca er i canali,
ognunu chi passave, c’appuzzave,
c’abbiverave puru l’animali,
u tate e scole e l’ortu c’aracquave.

Quantu suraca e quantu pipacorne,
quantu purchjache a tutte chille rase,
na crapa gulla e n’atra culle corne,
jur’e cocuzza e nu per’e cerase.

Venijnu ccù lu ciucciu e ccù lu mulu,
ccù gummule, ccur’utri e lu varrilu,
oje u’n ci crisce mancu nu tritrulu,
u’ curre l’acqua cchjù e ‘ntru ceramilu!

Duve na vota c’ere lu canale,
u’n ci canusci cchjù, ca c’è la strata,
u’ sconti a pere mancu n’animale,
sparitu è l’ortu e l’acqua è ‘ncanalata.

Si mu u tate pije e si dispiasse,
doppu chi su passati cinquant’anni,
jenn’allu Maju illu cchi pensasse,
ci canuscisse cchjù a Santijanni?
Vija, vi…

Tratto da:
Nicola Chiarelli, U Castellu, Rossano 2006